Wielu podatników zadaje sobie pytanie jak w praktyce funkcjonuje mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment. Czy warto decydować się na jego korzyści, czy raczej dokonywać przelewów na dotychczasowych zasadach? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony od 1 lipca 2018 r., a jego stosowanie jest dobrowolne. Mechanizm ten w dużym uproszczeniu polega na dokonaniu zapłaty przez przedsiębiorcę za fakturę, kwoty netto z faktury na rachunek bankowy dostawcy oraz kwoty podatku VAT z tej faktury, na odrębnie utworzone konto bankowe VAT dostawcy. Konto VAT ma jedynie służyć do wpływów VAT.

Zapłaty z zastosowaniem mechanizmu split payment podatnik może dokonać przez swój portal bankowy. Każdy bank posiada dodatkową funkcję w postaci rodzaju przelewu z zastosowaniem mechanizmem podzielonej płatności. Podatnik klikając na ten rodzaj przelewu, będzie zobowiązany uzupełnić kwotę brutto z faktur, sumę podatku VAT z danej faktury, numer faktury oraz numer NIP swojej firmy.

Zasada wolnego wyboru

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Regulując faktury na rzecz swoich kontrahentów, w stosunku do części zastosował mechanizm split payment, a do pozostałych dostawców przelał pełną kwotę na ich konto firmowe.

Uwaga na błędy w przelewach

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT, postanowił po pracy uregulować część zobowiązań wobec swoich dostawców towarów. Wobec kontrahenta:

  1. A posiadał zobowiązanie z faktury na kwotę 6.150zł brutto, z czego 1.150zł stanowił podatek VAT a 5.000zł kwota netto;

  2. B posiadał zobowiązanie z faktury na kwotę 2.460zł brutto, z czego 460zł stanowił podatek VAT a 2.000zł kwota netto.

Podatnik uregulował zobowiązania z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w taki sposób, że kontrahentowi:

  1. A nie zapłacił nic z uwagi na pomyłkę (przelał kwotę innemu podatnikowi);

  2. B przelał kwotę 23zł zamiast 123zł, z czego 23zł miało iść na konto VAT.

Jeżeli podatnik nie uiści na rzecz sprzedawcy kwoty podatku VAT odpowiedzialność może ponieść także podatnik, który otrzymał przypadkowo kwotę VAT. Natomiast jeżeli inny podatnik zwróci na konto nabywcy kwotę niesłusznie otrzymanego podatku VAT lub przeleje ją na konto VAT sprzedawcy, wówczas nie będzie odpowiadał solidarnie za otrzymany podatek VAT.

W drugim przypadku podatnik musi uregulować resztę kwoty podatku VAT, ponieważ w przypadku braku zapłaty pełnej kwoty podatku VAT, będzie odpowiadał solidarnie za niezapłaconą część podatku.

Zapłata zobowiązania z tytułu podatku VAT z konta VAT

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT. Za maj 2018 r. złożył deklarację miesięczną VAT, z której wynikał podatek VAT do zapłaty w kwocie 25.000zł. Podatnik postanowił nie czekać do 25. dnia miesiąca następnego i zapłacił 11 czerwca 2018 r. kwotę podatku VAT. Podatnik nie wiedział, że w związku z wcześniejszym uregulowaniem podatku VAT z rachunku VAT, ma prawo do pomniejszenia kwoty zobowiązania za maj 2018 r. wynikającej ze złożonej deklaracji VAT – 25.000zł o kwotę uzyskaną przez pomnożenie poniższych liczb:

  1. Kwoty podatku VAT do zapłaty wynikającej z deklaracji VAT;

  2. Stopę referencyjną NBP przypadającą na dwa dni robocze przed zapłatą VAT;

  3. Liczbę dni od dnia zapłaty do dnia terminu zapłaty podatku VAT.

Otrzymana w ten sposób kwota, będzie stanowić sumę o jaką podatnik będzie miał prawo pomniejszyć kwotę zobowiązania podatku VAT do zapłaty.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności a split payment

Podatnik wystawił dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalność fakturę z doliczonym podatkiem VAT. Forma płatności jaka widnieje na fakturze to przelew. Klient nie może zastosować przelewu z mechanizmem split payment z uwagi na to, że ten mechanizm dotyczy tylko przedsiębiorców.

Regulowania innych zobowiązań z konta VAT

Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT, posiada za miesiąc czerwiec 2018 r. zobowiązanie wobec składek ZUS w wysokości 5.6285zł, zaliczkę na podatek dochodowy z działalności w kwocie 2.105zł oraz podatek PIT-4R, stanowiący podatek od wypłaconych wynagrodzeń w czerwcu 2018r. w kwocie 3.130zł. Podatnik chciałby zapłacić powyższe zobowiązania z konta VAT.

Jak się okazuje nie ma takiej możliwości. Jedynie przedsiębiorca może złożyć umotywowany wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o możliwość przelania z rachunku VAT części środków na swoje konto główne (firmowe), używane do regulowania zobowiązań i należności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.