Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie posiada obowiązki?

Przedsiębiorca, który zawarł chociaż jedną umowę o pracę z pracownikiem, staje się pracodawcą. Ma on obowiązek w ciągu 30 dni od zatrudnienia pierwszej osoby zawiadomić na piśmie odpowiedniego okręgowego inspektora pracy i odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za życie i zdrowie pracowników oraz za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia go nawet powierzenie spraw BHP innej osobie.

Pracodawca w szczególności jest zobowiązany:
a. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy:

- dostosować pomieszczenia pracy, stanowiska pracy do rodzaju wykonywanej pracy i liczby zatrudnionych osób
- zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń
b. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
c. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,
d. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia BHP oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia zatrudnionych,
e. oceniać ryzyko zawodowe:

- oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe,
- stosować środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
- informować pracowników/zatrudnionych o ryzyku zawodowym
f. zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym:

- badać i mierzyć stężenia i natężenia czynników szkodliwych,
- zgłaszać do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy każdego przypadku rozpoznania choroby zawodowej

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i umiejętności do jej wykonywania, oraz wiedzy na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też ma obowiązek zapewnić szkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Pracownik nie może podjąć pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego go do pracy na danym stanowisku. Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń przekazywanych zatrudnionemu i pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek wysyłać pracownika na badania okresowe i kontrolne. Koszt badań i inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy ponosi pracodawca. Od 18.01.2009 roku pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy i zapewnić środki do jej udzielania.