Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za 2011 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Ważne!!!

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września 2011 r., który wyniósł: 4,4112 zł/euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 30 września 2011 r., nr 190/A/NBP/2011.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. wynosi zatem: (1.200.000 euro x 4,4112 zł/euro) = 5.293.440 zł.