Przesunięcie towarów handlowych ma miejsce w przedsiębiorstwach wielozakładowych, których właścicielem jest jeden podatnik. Dokumentuje się je za pomocą dowodów przesunięć. Muszą być one sporządzone w dwóch egzemplarzach. Jeden zostaje w zakładzie, w którym został wystawiony, drugi jest przeznaczony dla zakładu, do którego przesunięto towary czy też materiały.

Dowód przesunięć musi zawierać:

  • numer wpisu
  • datę przesunięcia
  • nazwę towarów lub materiałów, które były przesuwane
  • ilość i wartość towarów i materiałów przesuniętych wg cen zakupu

Trzeba pamiętać, że jeżeli podatnik prowadzi jedną księgę przychodów i rozchodów dla wszystkich swoich zakładów nie musi sporządzać dowodów przesunięć. Wystarczy, że na dowodzie zakupu zostanie wyszczególniony zakład, do którego towary czy też materiały są kierowane.

Jeżeli podatnik prowadzi odrębne księgi rachunkowe w każdym zakładzie, to musi w księdze przychodów i rozchodów z zakładu, z którego wydawał towary dokonać zapisu stornującego (na czerwono, lub zwykłym kolorem ze znakiem minus). Natomiast w zakładzie, który otrzymał te towary lub materiały trzeba dokonać zapisu zwiększającego wartość towarów. Oba zapisy dokonywane są w kolumnie 10 KPiR - zakup towarów handlowych i materiałów, na podstawie sporządzonych dowodów przesunięć.