Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczania się z fiskusem - nie trzeba prowadzić rozległych rozliczeń, podatek nie jest uzależniony od przychodu i niejednokrotnie może być niższy niż przy wykorzystaniu innych metod. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorca rezygnuje z karty podatkowej lub też traci do niej prawo.

Przede wszystkim, momentem w którym można zrezygnować z karty, jest każdy nowy rok podatkowy. W takim przypadku konieczne jest złożenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego oświadczenia w tej kwestii do 20 stycznia. Podatnik może w nim wskazać na inny sposób opodatkowania, jeśli tego nie zrobi, będzie rozliczał się na zasadach ogólnych.

Rezygnacji można dokonać również w terminie do 14 dni od daty dostarczenia decyzji o ustaleniu lub zmianie wysokości podatku. Wtedy podatnik może przejść na podatek zryczałtowany lub - jeśli ryczałt jest niemożliwy do zastosowania - na zasady ogólne.

Jeśli natomiast chodzi o utratę prawa do korzystania z karty podatkowej, to ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie wskazuje wprost katalogu zdarzeń, które mogą przedsiębiorcę zmusić do rezygnacji z karty. Należy się tu natomiast odnieść do art. 23 ww. ustawy, który określa, w stosunku do kogo może być zastosowana karta podatkowa. Tak więc, gdy przedsiębiorca zechce poszerzyć swoją działalność lub też zatrudnić większą liczbę pracowników, powinien przede wszystkim zapoznać się z ustawą i jej załącznikami - może się bowiem zdarzyć, że takie działanie zmusi go do zmiany formy opodatkowania. Co ważne, w przypadku utraty prawa do karty podatnik także, jak w przypadku rezygnacji, jest zobowiązany do przedstawienia odpowiedniego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

Prawo do korzystania z karty podatkowej może także wygasnąć. Wszystkie takie przypadki zostały wymienione w art. 40 ustawy. I tak, wygaśnięcie nastąpi wtedy, kiedy podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowanie w formie karty podatkowej poda dane niezgodne ze stanem faktycznym, które spowodują nieuzasadnione zastosowanie takiego opodatkowania lub też ustalenie kwoty podatku niższej, niż powinna. Druga sytuacja dotyczy nierzetelnego prowadzenia ewidencji zatrudnienia lub też braku jej prowadzenia wbrew obowiązkowi, kiedy stan zatrudnienia jest wyższy niż został zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego. Dalej, wygaśnięcie nastąpi, kiedy podatnik nie zawiadomi terminowo naczelnika o zmianach, które stosuje w przedsiębiorstwie, a które spowodują konieczność rezygnacji z karty. Wreszcie czwarty powód wygaśnięcia dotyczy sytuacji, kiedy przedsiębiorca w rachunku lub na fakturze poda wartość niezgodną z rzeczywistą sprzedażą towaru lub wykonaniem usługi.