Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury w walutach obcych, powinni pamiętać o obowiązku dwukrotnego przeliczania wartości na złotówki. Pierwszy raz następuje w momencie wystawienia faktury, a drugi - przy otrzymaniu zapłaty. w artykule wyjaśnimy jak ująć ujemne różnice kursowe w KPiR.

Jaki kurs zastosować?

W przypadku przeliczenia wartości z faktury, sprzedaży jaki i zakupu, nie ma wątpliwości, będzie to zawsze średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Jeżeli zapłata do faktury sprzedaży wpływa na konto złotówkowe, to wyceny należy dokonać po kursie faktycznie zastosowanym przez bank. W przypadku otrzymania wpłaty na konto walutowe, do wyceny stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego otrzymanie środków pieniężnych. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku opłacania faktur kosztowych.

Kiedy powstają różnice kursowe?

Zgodnie z art. 24c ust. 3 ustawy o PIT, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Powyższe punkty opisują zatem sytuacje, w których podatnik po przeliczeniu wartości na PLN otrzymał mniejszą kwotę od należnej lub też sam zapłacił więcej.

Przykład.

Przedsiębiorca wystawia w dniu 2 lipca 2013 r. fakturę dla kontrahenta z Niemiec, na wartość 300 EUR. Zapłata do faktury wpływa w dniu 9 lipca 2013 r. na konto walutowe w euro. Przeliczenie wartości wygląda następująco:

  • wartość faktury sprzedaży: 300 EUR x 4,3323 (kurs średni NBP z dnia 1 lipca 2013r.) = 1299,69 zł

  • wartość otrzymanej zapłaty: 300 EUR x 4,3105 (kurs średni NBP z dnia 8 lipca 2013r.) = 1293,15 zł

Podatnik otrzymał zatem w przeliczeniu na PLN kwotę mniejszą o 6,54 zł.

Ujemne różnice kursowe - ujęcie w KPiR 

Wartość ujemnych różnic kursowych będzie zwiększać koszty przedsiębiorcy. Pozycję należy ująć w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, w kol. 13- Pozostałe wydatki.