Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro (w 2013 r. limit przychodów wynosi 4 936 560 zł). Jak udokumentować w KPiR nieodpłatne nabycie towarów? Sprawdźmy!

Jak udokumentować w KPiR nieodpłatne nabycie towarów?

Katalog dokumentów na podstawie, których można dokonywać zapisów w księdze został określony w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi. W par. 14 zostały wskazane sytuacje w ramach których podatnik może sporządzić dowód wewnętrznych. Jednak nie wymieniono wśród nich nieodpłatnego nabycia towarów.

Pomimo braku jednoznacznych uregulowań w tej kwestii warto odwołać się do interpretacji indywidualnej  sygn. LPB1/415-1297/10-2/AO Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 2011 roku. Wynika z niej bowiem, że pomimo tego, że katalog obejmujący możliwość sporządzania dowodów jest bardzo ograniczony podatnik jest zobligowany do udokumentowania nieodpłatnego nabycia. Nie może być nim dowód wewnętrzny, jednak może być to inny dowód księgowy dokumentujący zaistniałe zdarzenie gospodarcze. Co istotne w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów powinny znaleźć się odpowiednie adnotacje dotyczące nieodpłatnego nabycia towarów. Należy zawrzeć je w kolumnie 6- opis oraz kolumnie 16- uwagi.

Z praktycznego punktu widzenia, skoro przepisy nie przewidziały odpowiednich dowodów księgowych dla nieodpłatnych nabyć towarów, podatnik de facto może na tę okoliczność sporządzić oświadczenie, które będzie zawierało dane określone w par. 12 ust. 2 rozporządzenia, z którego wynika, że podstawą dokonywania zapisów w KPiR, są również inne dowody, które zawierają stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.