Jak wiadomo, obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego minął z dniem 30 czerwca. Jednakże bywają sytuacje, kiedy jednostki po tym czasie muszą ująć w księgach zdarzenia gospodarcze dotyczące zamkniętego roku. Jak to zrobić, czy możliwe jest ujmowanie zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Ujmowanie zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych

Bywa, że podatnik otrzymuje informacje o zdarzeniach gospodarczych dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Mogą one mieć wpływ na stan aktywów lub pasywów. Zdarzenia te mogą dotyczyć nie tylko ubiegłego roku, ale również wcześniejszych lat np. 2012 czy 2011 roku.

Zgodnie z z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości w sytuacji gdy jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego to ma ona obowiązek ująć je w księgach rachunkowych w roku otrzymania informacji.

Ujmowanie zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych - w jaki sposób?

To, w jaki sposób jednostka ujmie zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uzależnione jest od tego czy uzna, iż popełniono błąd. W sytuacji gdy wartość zdarzenia jest istotna jednostka może uznać, iż sprawozdanie finansowe jest nierzetelne a co za tym idzie musi skutki zdarzenia ująć w księgach w korespondencji z kontem “Rozliczenie wyniku finansowego”. Ponad to należy je wykazać w bilansie i zestawieniu zmian w kapitale własnym jako “Zysk/strata z lat ubiegłych” .

Należy zaznaczyć iż w spółkach osobowych pozycja “Zysk/strata z lat ubiegłych nie występuje. W tym przypadku zysk roku bieżącego należy przeksięgować na konto “Rozrachunki z właścicielami” Stąd skutki błędów z lat ubiegłych powinny być rozliczone poprzez wynik finansowy.

W przypadku gdy wartość korekty jest nieistotna, wówczas zdarzenie powinno być ujęte w księgach tak jak pozostałe zdarzenia bieżącego roku obrotowego. Warunkiem jaki należy spełnić to odpowiednie opisanie ów zdarzenia w informacji dodatkowej.