Przedsiębiorcy, w celu zacieśnienia więzi z kontrahentami, często stosują praktykę wręczania im drobnych upominków. Dzieje się tak, jeżeli spełnią określone warunki - np. zakupią określoną liczbę towarów. Jeżeli taki gratis ma charakter towaru handlowego, naturalnym jest, że właściciel obdarowanej firmy może zechcieć przeznaczyć go do dalszej sprzedaży. Czy upominek dla przedsiębiorcy to przychód?

Przychód z tytułu nagrody w sprzedaży premiowej

Jeżeli upominki dla przedsiębiorcy przekroczą określoną w przepisach wartość, wówczas należy traktować je jak nagrody w sprzedaży premiowej prowadzonej przez dostawcę. Co istotne, nieodpłatne otrzymanie tego typu gratisów będzie stanowiło przychód z działalności, który należy opodatkować (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy i PIT

"Wolne od podatku dochodowego są wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności."

Należy zwrócić uwagę, iż nie ma tu znaczenia wysokość świadczenia, które otrzyma podatnik. Jest to bowiem nagroda, którą otrzymał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ewidencji księgowej należy zatem wykazać przychód, który ustala się na podstawie zasad wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy o PIT. Stosuje się ceny rynkowe, jakie są wykorzystywane w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku. Ważne jest, by przy ustalaniu przychodu wziąć pod uwagę stan i stopień zużycia oraz czas i miejsce uzyskania otrzymanych upominków.

Przedsiębiorca, który rozlicza się w oparciu na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przychód z tytułu otrzymanego gratisu powinien wykazać w kolumnie 8 - pozostałe przychody.

Rozliczenie sprzedaży otrzymanego upominku dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na sprzedaż przedmiotu otrzymanego jako upominek dla przedsiębiorcy od kontrahenta (w ramach sprzedaży premiowej), powinien zastosować ogólne regulacje, wykorzystywane w przypadku sprzedaży towarów nabytych w sposób odpłatny. Oznacza to, iż jest on zobligowany do wykazania przychodu ze sprzedaży w ewidencjach oraz do zapłaty podatku z tego tytułu.

Jednak w takim wypadku przedsiębiorca wykazałby podwójny przychód - z tytułu nieodpłatnych świadczeń i później jako przychód ze sprzedaży towarów. Na szczęście przepisy pozwalają na uniknięcie tego typu sytuacji - w art. 22 ust 1d ustawy o PIT znajduje się zapis, zgodnie z którym:

"W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

  • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
  • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych."

Oznacza to, że w sytuacji sprzedaży nieodpłatanie otrzymanych towarów wartość wcześniej wykazanego i opodatkowanego dochodu ustalonego w momencie ich nieodpłatnego otrzymania staje się kosztem uzyskania przychodu. W związku z tym należy go wykazać w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów - pozostałe wydatki.