Rokrocznie obowiązujące przepisy umożliwiają nowym firmom korzystanie z ulg - preferencji podatkowych, oczywiście stawiając podatnikom określone wymogi. Po ich spełnieniu przedsiębiorca może korzystać z uproszczeń bez większych problemów. Z jakich ulg mogą korzystać przedsiębiorcy w 2014 roku?

Wyższy limit Małego Podatnika!

Większość preferencyjnych możliwości podatkowych stosuje się dla Małych Podatników. Dlatego też dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest podniesienie limitu przychodu ze sprzedaży pozwalającego na korzystanie z preferencji - z 4 922 000 zł w 2013 roku do 5 068 000 zł w 2014. Zwiększenie kwoty limitu nastąpiło więc aż o 146 tys. zł.

Dla prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, limit jest odpowiednio mniejszy ale również w porównaniu do poprzedniego roku uległ podwyższeniu ze 185 000 zł na 190 000 zł w roku 2014.

Preferencje dla Małego Podatnika!

Bycie Małym podatnikiem to atut podatkowy zarówno na gruncie Ustawy o podatku od towarów i usług, jak i pod względem podatku dochodowego. Mały podatnik może skorzystać z kwartalnego odprowadzania podatku PIT, jak i VAT. Może również wybrać metodę kasowego rozliczania podatku od towarów i usług, która w dużej mierze pozwala rozliczać się z w momencie, gdy należność od klienta zostanie już otrzymana, a więc w odróżnieniu od podatku dochodowego, gdzie przychód definiuje się jako kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Preferencja w postaci udzielenia możliwości kasowego rozliczenia VAT może więc stanowić dla niejednej firmy lekarstwo, które pomoże w polepszeniu płynności finansowej.

Jednorazowa amortyzacja pozwoli zwiększyć koszty!

Kolejnym przywilejem Małego Podatnika jest możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. To niezwykle istotna preferencja podatkowa, polegająca na braku obowiązku rozliczania amortyzacji od zakupionych środków trwałych w czasie na rzecz jednorazowego jej ujęcia w kosztach podatkowych. Amortyzacji tej jednak podatnik nie zastosuje do wszystkich środków trwałych, a jedynie do tych wymienionych w ustawie. Będą to:

  • kotły i maszyny energetyczne - KŚT grupa 3,
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT grupa 4,
  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - KŚT grupa 5,
  • urządzenia techniczne - KŚT grupa 6,
  • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych - KŚT grupa 7,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - KŚT grupa 8.

Drugim warunkiem, o którym podatnik korzystający z jednorazowej amortyzacji musi pamiętać, jest limit dokonanych w jednym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych, które łącznie nie powinny przekraczać równowartości kwoty 50 000 euro. Tu również dobra informacja dla przedsiębiorców, gdyż w 2014 roku limit jednorazowej amortyzacji to aż 211 000 zł. Również i w tym przypadku nastąpił wzrost limitu o 6 000 zł porównując do roku 2013.

Więcej przedsiębiorców może prowadzić w 2014 roku KPiR!

W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł również limit, którego przekroczenie nakazuje rozpoczęcie pełnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mogą prowadzić uprowadzoną księgowość podatkową - księgę przychodów i rozchodów - do momentu, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów i usług za poprzedni rok obrotowy nie przekroczą kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na PLN. Kwota ta na 2014 rok wynosi 5 059 560 zł.

Podatnicy, zarówno ci rozpoczynający działalność, jak i już ją prowadzący, od lat mogą liczyć na ulgi podatkowe w określonych zakresach swoich działań. Na skutek podwyższenia kwot limitów przez wzgląd na to, iż rokrocznie przeliczane są one na PLN wg nowo obowiązujących kursów walut, często może okazać się, że podmioty znajdują się wciąż wśród grup uprzywilejowanych. Przedsiębiorcy nie mogą jednak zapominać o nieustannym kontrolowaniu i monitorowaniu granic preferencji podatkowej, jako że to na nich spoczywa odpowiedzialność związana z ich przekroczeniem.