Przedsiębiorca zakładający działalność musi pamiętać o obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez złożenie wniosku CEIDG-1, który składa się zarówno w przypadku zakładania nowej firmy jak i przy aktualizacji informacji na temat działającego już przedsiębiorstwa. Przeczytaj i dowiedz się, jakich dokumentów wymaga założenie działalności.

Po pierwsze wniosek CEIDG - 1

Wniosek można złożyć w formie papierowej w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy bądź w formie elektronicznej, lecz w takim przypadku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego, bądź stworzenie zaufanego profilu na stronie: wniosek online. Przedsiębiorca może we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej, natomiast data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG. We wniosku należy uzupełnić dane takie jak min.:

 • cel złożenia wniosku,
 • dane osoby składającej wniosek,
 • nazwę oraz miejsce prowadzenia firmy,
 • ilość zatrudnianych pracowników,
 • dane kontaktowe
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • formę opodatkowania,
 • zgłoszenie rachunku bankowego,
 • zgłoszenie pełnomocnictwa.

Jeśli nowy przedsiębiorca nie posiada numeru NIP lub REGON to przy wypełnianiu wniosku w części 3. powinien zaznaczyć opcję “nie posiadam numeru NIP/REGON” co spowoduje po przesłaniu wniosku przez CEIDG do GUS nadanie odpowiedniego numeru bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Założenie działalności a obowiązki wobec ZUS

Na podstawie wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca automatycznie zgłaszany jest jako płatnik składek do ZUS i organ na podstawie złożonego wniosku sam sporządzi następujące dokumenty:

 • ZUS ZFA - zgłoszenie jako płatnika składek,
 • ZUS ZBA - informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek,
 • ZUS ZAA - informację o adresach prowadzenia działalności.

Po zarejestrowaniu firmy, w ciągu 7 dni od dnia założenia działalności przedsiębiorca musi zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu musi wypełnić następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – zgłoszenie  ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Zgłoszenia można dokonać we właściwej siedzibie ZUS bądź wraz z wnioskiem CEIDG-1, a także w formie elektronicznej (przez program Płatnik lub e-Płatnik).

Podatek VAT dla nowej działalności

Dla nowego przedsiębiorcy konieczne będzie również ustalenie czy prowadzona przez niego działalność może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, czy też jest zobowiązany do bycia czynnym podatnikiem podatku VAT. W drugim przypadku konieczna będzie rejestracja do właściwego urzędu skarbowego poprzez formularz VAT-R najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT. Możliwe jest również dołączenie formularza VAT-R przy składaniu wniosku CEIDG-1. Ze względu na konieczność złożenia podpisu dotyczy to jedynie przedsiębiorców samodzielnie składających wniosek w CEIDG lub dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym.