Podatek od nieruchomości zobligowani są odprowadzać praktycznie wszyscy właściciele nieruchomości oraz gruntów. Obowiązek ten dotyczy więc także i przedsiębiorców. Tego typu opłata może zostać zakwalifikowana przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, o ile ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganiem z niej przychodów. Kiedy należy go ująć w księdze przychodów i rozchodów? Wyjaśniamy poniżej.

Ewidencja podatku od nieruchomości- zasady naliczania

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w jasny sposób określa zarówno podmiot, jak i przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi gruntów. Natomiast przedmiotem opodatkowania są :

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wysokość podatku od nieruchomości przedstawiana jest w drodze decyzji wydanej przez organ właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Co ważne, jest ustalana z góry na dany rok, przy czym podatnik opłaca ją w 4 proporcjonalnych ratach płatnych do 15 dnia: marca, maja, września oraz listopada.

Ewidencja podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów

Podatnik może ujmować w kosztach te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym kosztem podatkowym jest wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 23 (katalog kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodów).

Jak ujmować podatek od nieruchomości w KPiR? W dacie płatności każdej z rat po ich opłaceniu czy może w dacie wydania decyzji? Jakie postępowanie na tle obowiązujących przepisów jest prawidłowe?

Podatek od nieruchomości należy uznać za koszt pośredni, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu, w przypadku podatników prowadzących KPiR, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Faktyczna data uregulowania płatności nie ma tutaj znaczenia. W związku z tym podatnik powinien ująć podatek od nieruchomości w KPiR w dacie wydania decyzji, bez względu na metodę rozliczania kosztów (memoriałowa, kasowa). Odpowiednią kolumną do jego wykazania będzie kol. 13 - pozostałe wydatki. Stanowisko to prezentują również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej o sygn. ILPB1/415-585/11-2/TW wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2011 roku czytamy, “(...) iż u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Z tego względu osoby te winny podatek od nieruchomości w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku. Decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości stanowi bowiem podstawę do zaksięgowania kosztu”.