Przedsiębiorcy, którzy kupują kasę fiskalną, po spełnieniu pewnych warunków mogą skorzystać z tak zwanej ulgi na kasę fiskalną. Inne procedury jej uzyskania stosuje się dla czynnych podatników VAT, a inne dla podatników zwolnionych z VAT. Jak postępować w sytuacji, gdy podatnik spełnił warunki do otrzymania ulgi jako czynny podatnik VAT, nie skorzystał z niej, a następnie wrócił do zwolnienia z VAT i chciałby ją uzyskać? Czy ulga na kasę dalej mu przysługuje?

Ulga na kasę - zasady

Jeżeli przedsiębiorca zakupił kasy fiskalne i chce skorzystać z ulgi na zakup kasy, powinien spełnić poniższe warunki:

 • złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie wcześniejszym niż rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na którejkolwiek z kas, pisemne zgłoszenie o liczbie zainstalowanych kas fiskalnych i miejscu ich użytkowania,

 • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej w obowiązującym terminie,

 • posiadanie dokumentu zakupu oraz potwierdzenia zapłaty całości zobowiązania za kasę fiskalną.

Wysokość możliwej do uzyskania ulgi to 90% ceny jej zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł. Procentowy udział ulgi do ceny kasy fiskalnej w przypadku czynnych podatników VAT odnosi się do kwoty netto powiększonej o podatek VAT niepodlegający odliczeniu, a w przypadku podatników zwolnionych z VAT - do kwoty brutto wynikającej z faktury zakupu.

Ulga na kasę - podatnik VAT czynny i zwolniony

Zasady skorzystania z ulgi na kasę dla podatników VAT czynnych i zwolnionych są takie same, różni się natomiast sam sposób jej rozliczenia.

Czynny podatnik VAT może wykazać kwotę ulgi w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Ustawodawca natomiast nie określił daty granicznej, po której nie można skorzystać z ulgi na kasę. Kwoty możliwe do wykazania w poszczególnych deklaracjach mogą się różnić od kwot podatku VAT należnego i naliczonego, czyli:

 • jeżeli w danym okresie rozliczeniowym u podatnika wystąpił podatek VAT do zapłaty, może on rozliczyć jednorazowo całą ulgę na kasę fiskalną (pod warunkiem, że kwota do zapłaty wynikająca z deklaracji jest wyższa od kwoty ulgi - w przeciwnym wypadku, podatnik może odliczyć w danym okresie rozliczeniowym jedynie kwotę podlegającą wpłacie do US). Ulgę tę należy wpisać w polu numer 46;

 • jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to ulga na kasę podlega zwrotowi na rachunek bankowy podatnika. Kwotę ulgi wykazuje się wtedy w polu numer 49. Jeżeli podatnik rozlicza się:

  • miesięcznie - może rozliczyć w deklaracji 25% przysługującej mu ulgi (czyli w przypadku ciągłych nadwyżek w podatku VAT ulga na kasę zostanie rozliczona w ciągu 4 miesięcy),

  • kwartalnie - może rozliczyć w deklaracji 50% przysługującej mu ulgi (czyli w przypadku ciągłych nadwyżek w podatku VAT ulga na kasę zostanie rozliczona w ciągu pół roku).

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej? 

Podatnik zwolniony z VAT może skorzystać z ulgi na kasę po spełnieniu wcześniej wymienionych warunków, przez złożenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wniosku o wypłatę ulgi na konto bankowe.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących określono, że wniosek taki powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

 • dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej,

 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informacje o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,

 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu,

 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym, służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Ulga na kasę zostanie przesłana na podane przez podatnika we wniosku konto bankowe w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku w urzędzie skarbowym.

Ulga na kasę - spełnienie warunków otrzymania ulgi jako vatowiec, skorzystanie z niej jako nievatowiec

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT spełnił kryteria do skorzystania z ulgi na kasę, jednak nie wykazał kwoty ulgi w deklaracji VAT, a następnie powrócił do zwolnienia z podatku VAT, powinien skorzystać z ulgi na kasę na zasadach określonych dla podatników VAT zwolnionych, czyli złożyć omawiany wcześniej wniosek o przesłanie ulgi na rachunek bankowy.