Ulepszony środek trwały, to środek trwały, który uległ przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. Wydatki poniesione na ulepszenie  środka trwałego zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. c nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, będą one natomiast obciążać koszty podatkowe stopniowo, w formie miesięcznej amortyzacji.

Kwota ulepszenia zwiększa wartość początkową środka trwałego, a więc i wartość podlegającą amortyzacji. W konsekwencji wzrosną więc również kwoty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Jak i kiedy amortyzować ulepszony środek trwały?

Ulepszony środek trwały podlega amortyzacji na zasadach takich jak przed ulepszeniem. Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od wartości początkowej środka trwałego z tym, że powiększonej o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie. Dotyczy to zarówno metody liniowej, jak i metody degresywnej. Różnica między metodą liniową i degresywną, polega na momencie rozpoczęcia amortyzacji ulepszonego środka trwałego, od jego zwiększonej wartości.

Jaką metodę amortyzacji zastosować dla ulepszonego środka trwałego?

Wybraną metodę amortyzacji danego środka trwałego stosuje się do momentu jego pełnego zamortyzowania. Ulepszenie środka trwałego nie powoduje rozpoczynania amortyzacji od nowa i zmiany metody. Środek ulepszony amortyzowany jest tą samą metodą, którą amortyzowany był przed ulepszeniem, tyle że od większej wartości.

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego metodą liniową

W sytuacji kiedy dany środek trwały amortyzowany był przed ulepszeniem metodą liniową, to tą samą metodę należy zastosować po jego ulepszeniu. Wydatki poniesione na ulepszenie powiększają wartość początkową środka trwałego, a zwiększone odpisy amortyzacyjne będą dokonywane w miesiącu następującym po miesiącu dokonania ulepszenia. Jeśli więc ulepszenie zostało dokonane w maju, to amortyzacja od zwiększonej wartości środka trwałego rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony, czyli zwiększone odpisy umorzeniowe naliczane będą od czerwca.

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego metodą degresywną

W przypadku metody degresywnej odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej dokonywane są tylko w pierwszym roku amortyzacji. W latach następnych wartość, od której będą dokonywane odpisy ustalana jest na początku każdego roku i w trakcie jego trwania nie może ulec zmianie. Możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego w związku z jego ulepszeniem istnieje tylko w trakcie pierwszego roku amortyzacji. W latach następnych natomiast dokonanie ulepszenia spowoduje wzrost wartości środka trwałego dopiero w roku następującym po roku poniesienia nakładów na ulepszenie. Jeśli więc podatnik amortyzuje dany środek trwały metodą degresywną i w drugim roku amortyzacji dokona ulepszenia tego środka, to zwiększenie jego wartości może nastąpić dopiero od początku trzeciego roku amortyzacji. Przykładowo, podatnik amortyzuje metodą degresywną maszynę od stycznia 2011 roku, a ulepszenia dokonał w kwietniu 2013 r. Zwiększenie wartości środka trwałego nastąpi od początku 2014 roku i od tej wartości dokonywane będą kolejne odpisy amortyzacyjne. Jeśli jednak podatnik amortyzuje środek trwały od początku 2013 roku i w tym samym roku dokona jego ulepszenia, to zmiana jego wartości początkowej również następuje w tym samym roku, czyli 2013.

Należy jednak pamiętać, że przy metodzie degresywnej w momencie gdy ustalony tą metodą w kolejnym roku odpis umorzeniowy jest mniejszy od odpisu ustalonego metodą liniową, to należy od początku tego roku zastosować metodę liniową. Od roku, w którym nastąpiło przejście na metodę liniową zasady metody liniowej obowiązują również co do amortyzacji ulepszonych środków trwałych.

Zamortyzowany środek trwały a jego ulepszenie

Ulepszeniu podlegają również środki trwałe, które zostały już całkowicie zamortyzowane. W przypadku takim po dokonaniu ulepszenia amortyzacja zaczyna się ponownie, od wartości poniesionych nakładów, tą samą metodą, którą zakończono amortyzację środka trwałego. Niezależnie od przyjętej początkowo metody amortyzacji, liniowa czy degresywna, to i tak zawsze amortyzacja danego środka trwałego kończy się metodą liniową. Ponowne rozpoczęcie amortyzacji w związku z ulepszeniem zamortyzowanego środka trwałego nastąpi więc metodą liniową, a więc od miesiąca następnego po miesiącu dokonania ulepszenia.