Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym pobieranym przez samorządy gminne. Płacą go nie tylko osoby prywatne, ale również firmy. Często zdarza się, że tego typu opłata rozbijana jest na kilka rat. Jak wówczas ująć podatek od nieruchomości w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Podatek od nieruchomości a koszty podatkowe

Jak wiadomo podatnik może ująć w kosztach te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Stosownie do treści art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są powtrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl natomiast art. 22 ust. 6 ww. ustawy, zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Przy czym, stosownie do treści art. 22 ust. 6b cyt. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, należy rozumieć, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Wskazać należy, że przepis ten dotyczy wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów niezależnie od stosowanej metody ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy można ująć w kosztach podatek od nieruchomości?

Jeżeli podatek od nieruchomości spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wówczas podatnik może ująć go w kosztach. Datą pod jaką powinien to zrobić jest data poniesienia kosztu, czyli data wydania decyzji. Stanowisko takie przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej sygn.: “(...)Wnioskodawca, jako podmiot prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, wydatki z tytułu podatku od nieruchomości o ile stanowią one koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej, winien zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia w rozumieniu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w dacie wydania decyzji wymiarowej ustalającej wysokość podatku od nieruchomości. Nie jest przy tym istotne, czy wydatek ten został w danym momencie rzeczywiście (faktycznie) zapłacony. (...)”.