Powołując do życia spółkę cywilną należy mieć świadomość obowiązywania konkretnych wymogów prawnych z tym związanych. Jednym z warunków jest przede wszystkim zawarcie stosownej umowy, która będzie określać szczegółowe informacje o wspólnikach oraz specyfice zakładanego podmiotu. Jakie dane muszą znaleźć się w takim dokumencie, w jakiej formie powinien zostać sporządzony? Umowa spółki cywilnej - omawiamy szczegóły.

Umowa spółki cywilnej - wszystko, co trzeba wiedzieć 

Polski system prawny dopuszcza wiele form prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem jeśli mówimy o swobodzie działalności gospodarczej w naszym kraju jest właśnie spółka cywilna, a więc jedno z najprostszych rozwiązań, które pozwalają na realizację celów biznesowych ze wspólnikiem. O czym dokładnie mowa?

Czym jest spółka cywilna?

Zasady funkcjonowania spółek cywilnych nie zostały uregulowane w przepisach prawa handlowego. Spółka cywilna nie posiada bowiem osobowości prawnej, a więc możliwości nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań. Może jednak działać poprzez swoich wspólników, czyli osoby fizyczne, jak i prawne. Spółki cywilne zakładają najczęściej przedstawiciele wolnych zawodów, ale nie tylko. Co istotne, za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie - z majątku wspólnego spółki, jak i z majątku osobistego. 

Umowa spółki cywilnej - jak zawrzeć?

Podpisanie przez wspólników umowy jest podstawowym warunkiem, które pozwala na założenie spółki cywilnej. Umowa spółki cywilnej forma - pisemna czy może być ustna? Jak się okazuje, konieczne jest zachowanie formy pisemnej, przy czym dokument nie musi być potwierdzony przez notariusza. Spółka cywilna jest powoływana po to, aby spełnić określony w umowie cel. Jeśli zostanie on osiągnięty, wówczas następuje wygaśnięcie umowy, a tym samym - zakończenie działalności spółki. Zawarcie umowy spółki cywilnej rodzi skutki na gruncie prawa podatkowego, w tym obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu wniesionego przez wspólników (może mieć postać materialną, jak i niematerialną - np. pracę). 

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?

Ustawodawca nie narzuca wspólnikom wzoru umowy spółki cywilnej, mogą więc zachować w tym przypadku pełną swobodę. Przyjmuje się jednak, że im więcej danych oraz szczegółowych informacji znajdzie się w dokumencie, tym lepiej. Najczęściej w umowie spółki cywilnej umieszcza się: informacje o wspólnikach, datę oraz miejsce zawarcia przedmiotowej umowy, okres funkcjonowania spółki, a także adres pod którym prowadzony jest biznes. Konieczne jest również wskazanie kodów PKD, które określają zakres działalności oraz cel gospodarczy, który ma być przez spółkę osiągnięty. W tym kontekście kluczowe jest podanie informacji o tym, kto reprezentuje spółkę, wielkości wkładu wspólników i podziale zysków oraz udziale w stratach. W dokumencie warto umieścić ponadto zapis o możliwości zmiany treści umowy oraz jej wypowiedzenia czy też rozwiązania. Umowa musi zostać sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego wspólnika. W przypadku jakichkolwiek zmian należy przygotować aneks do umowy.