Pogodzenie kariery zawodowej oraz opieki nad dzieckiem zdecydowanie nie należy do najprostszych wyzwań. Na szczęście, w polskich regulacjach przewidziano szereg udogodnień dla rodziców. Jednym z nich jest prawo do zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Na czym polega to rozwiązanie?

Zwolnienie lekarskie na dziecko – podstawowe informacje

Na wstępie należy podkreślić, że w polskich regulacjach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych nie funkcjonuje taki termin, jak „zwolnienie lekarskie na dziecko”. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że rodzice nie mają możliwości uzyskania zwolnienia z pracy w celu sprawowania opieki nad chorym potomstwem. Takie prawo przysługuje zarówno w stosunku do dziecka, jak i innych członków rodziny.

Co ciekawe, prawo to przysługuje także tym pracownikom, którzy mają pod swoją opieką osoby nieletnie przysposobione. Inną, mało rozpowszechnioną informacją jest fakt, że możliwość ta jest dostępna także dla osób, którzy obecnie wychowują np. dziecko współmałżonka z poprzedniego małżeństwa. W takiej sytuacji nie jest wymagane przysposobienie.

Z pewnością dobrą wiadomość dla rodziców stanowi informacja, że z tytułu zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym dzieckiem rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy. Dzięki temu rozwiązaniu sprawowanie opieki nad podopiecznym nie musi nadwyrężyć rodzinnego budżetu. Jeśli chodzi o okres, na jaki przysługuje zasiłek, to jest on uzależniony przede wszystkim od wieku dziecka oraz jego ewentualnej niepełnosprawności. I tak w przypadku, gdy dziecko pracownika:

  • nie ukończyło czternastego roku życia, rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy nawet przez 60 dni w danym roku kalendarzowym,
  • ukończyło czternasty rok życia, lecz jest niepełnoletnie, rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego na okres wynoszący do 14 dni w roku kalendarzowym. Z kolei w sytuacji, w której dziecko ma przyznany stopień niepełnosprawności, wymiar płatnego zwolnienia lekarskiego jest wyższy i wynosi maksymalnie 30 dni w każdym roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku – podobnie jak w przypadku „standardowego” urlopu chorobowego dla pracownika (dawnego L4), stanowi 80% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Aby uzyskać świadczenie z ZUS-u, należy złożyć do urzędu druk Z-15A.

Zwolnienie lekarskie na dziecko – jakie warunki należy spełnić?

Aby móc uzyskać zwolnienie lekarskie w celu opieki nad chorym dzieckiem, należy spełnić kilka kryteriów. O jakich warunkach mowa? Przede wszystkim, osoba chcąca skorzystać z tego uprawnienia musi opłacać składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Nie musi być ono potrącane w ramach przez pracodawcę w ramach zawartej umowy o pracę. Rodzic może opłacać ubezpieczenie także samodzielnie (np. będąc zleceniobiorcą).

To nie jedyne kryterium, które należy spełnić. Innym, mniej znanym wymogiem jest aktywność zawodowa drugiego rodzica. Jeśli nie jest on obecnie czynny zawodowo, takie zwolnienie niestety nie przysługuje – zaistniała sytuacja oznacza bowiem, że rodzic jest w stanie zająć się dzieckiem, wyręczając w ten sposób pracującego partnera. Wyjątkiem jest niepełnosprawność drugiego rodzica lub fakt, że dziecko nie ukończyło jeszcze drugiego roku życia.