Jesteś przedsiębiorcą, który nie jest zadowolony z tego, jak zleceniobiorca wywiązuje się ze swoich obowiązków? Jako wykonawca zlecenia znalazłeś nową posadę i chcesz rozwiązać umowę? A może po prostu zastanawiasz się nad różnicami pomiędzy umową o pracę a zleceniem? Umowa zlecenie a zwolnienie dyscyplinarne - czy jest to możliwe i w jaki sposób można w ogóle ją rozwiązać? Odpowiadamy w artykule!

Umowa zlecenie – co to?

Umowa zlecenie jest jedną z popularniejszych form współpracy, zawieraną szczególnie chętnie z uczącymi się, które nie ukończyły 26. roku życia. Jest to jedna z umów cywilnoprawnych, czyli takich, dla których zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Dla porównania osoby pracujące na podstawie umowy o pracę obowiązują zapisy Kodeksu pracy.

Istotą zlecenia jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Ważne jest określenie terminu wykonania przedmiotu zlecenia, a miejsce realizacji zależy od uzgodnień pomiędzy wykonującym a zlecającym. W przypadku tej umowy zleceniodawca nie odprowadza składek zdrowotnych, dlatego w okresie wykonywania zlecenia nie przysługuje tzw. chorobowe.

Masz umowę zlecenie? Zwolnienie dyscyplinarne nie jest możliwe

Zwolnienie dyscyplinarne (tzw. dyscyplinarka) możliwa jest tylko w przypadku umowy o pracę. Błędnie jednak uważa się, że zawsze jest to zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym. Utrata pracy z dnia na dzień może grozić tylko w określonych przypadkach, takich jak: naruszenie podstawowych obowiązków osoby pracującej na danym stanowisku, utrata uprawnień do wykonywania pracy, popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia pojawienie się w pracy (zapadł prawomocny wyrok) czy przedłużająca się nieobecność zatrudnionego w pracy. Umowa o pracę nie może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli minął co najmniej miesiąc od chwili, kiedy pracodawca dowiedział się o jednym z wymienionych przypadków.

Kodeks pracy nie precyzuje, czym jest naruszenie obowiązków, natomiast najczęściej jest to: picie alkoholu w miejscu pracy lub przychodzenie nietrzeźwym do pracy, lekceważenie swoich zadań i niewywiązywanie się z nich, niszczenie mienia pracodawcy lub kradzież jego własności, a także nieprzestrzeganie przepisów BHP.

Jak rozwiązać umowę zlecenie?

Rozwiązanie umowy zlecenie może nastąpić w dowolnym momencie, a zleceniobiorcy nie obowiązuje okres ochronny. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do podawania na piśmie powodu zerwania współpracy. Elastyczność w zawieraniu i rozwiązywaniu zlecenia dotyczy także osoby, która je wykonuje – także ona może zrezygnować ze zlecenia w dowolnej chwili ze skutkiem natychmiastowym.

Rozwiązaniem takiej sytuacji (zaskakującej jedną ze stron) jest zapisanie w umowie warunków pozwalających na zakończenie współpracy (np. przeprowadzka do innego miasta, stan zdrowia czy sytuacja rodzinna). Pozwoli to zleceniobiorcy na uniknięcie nagłej utraty źródła dochodu, a zleceniodawcy – na zmniejszenie ryzyka porzucenia częściowo wykonanego zadania i konieczności poszukiwania nowego zleceniobiorcy.

Wykonujący zrywający umowę powinien dostać wynagrodzenie proporcjonalnie do zrealizowanego zakresu zlecenia. Jeżeli to zleceniodawca zerwał umowę bez ważnych powodów (np. nie z powodu niedbalstwa wykonującego zlecenie), to jest zobowiązany nie tylko do wypłaty części ustalonego wynagrodzenia, lecz także do zadośćuczynienia za nagłą utratę źródła dochodu.