Przedsiębiorcy często dokonują zakupu komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Program komputerowy zaliczany jest zazwyczaj jako wartość niematerialna i prawna, która zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega amortyzacji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby możliwa była amortyzacja programów komputerowych!

Program komputerowy a wartość niematerialna i prawna

Program komputerowy zaliczany jest jako wartość niematerialna i prawna w sytuacji, gdy jego nabyciu towarzyszy udzielenie licencji na korzystanie z tego programu lub przeniesienie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

Zatem amortyzacja programów komputerowych jest możliwa, jeżeli spełnia on określone warunki:

  • został on nabyty przez dany podmiot,

  • została udzielona na niego licencja na korzystanie z programu lub przeniesiono autorskie prawa majątkowe,

  • nadaje się do wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania,

  • przewidywany okres użytkowania programu jest dłuższy niż rok,

  • jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak ustalić wartość początkową programu komputerowego?

Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartością początkową programu komputerowego, który został zakupiony, jest cena nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania. W związku z tym wartość początkowa programu komputerowego może zostać powiększona m.in. o koszty uruchomienia programu.

Zgodnie art. 22g ust. 18 ustawy o PIT, jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę - przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Amortyzacja programów komputerowych

Program komputerowy, który spełnia wyżej wymienione warunki i jest zaliczany do wartości niematerialnych i prawnych, należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzenie powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania programu komputerowego do użytkowania. Zgodnie z ustawą o PIT, a konkretnie art. 22m ust. 1, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku licencji na programy komputerowe oraz nabytych autorskich praw do tych programów nie może być krótszy niż 24 miesiące, co oznacza, że maksymalna roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%.

Ważne!

Przedsiębiorcy ustalają stawki amortyzacyjne (nie większe niż 50%) dla wartości materialnych i prawnych, które będą obowiązywały przez cały okres amortyzacji. Stawki te ustala się przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych!

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, w tym amortyzacja programów komputerowych, odbywa się wyłącznie metodą liniową. Jeżeli wartość programu komputerowego nie przekracza 3500 zł, a jego przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, wydatek poniesiony na jego nabycie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 1.

Przedsiębiorca w kwietniu 2016 roku zakupił program komputerowy, którego cena zakupu wynosiła 20 000 zł, a koszt uruchomienia 2000 zł. W tym samym miesiącu program został przekazany do użytkowania.

Podatnik w kwietniu ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość początkową programu komputerowego w kwocie 22 000 zł (20 000 zł + 2000 zł). Od maja rozpocznie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w kwocie 916,67 zł (22 000 zł x 50% : 12 m-cy).

Przykład 2.

W maju 2016 roku podatnik zakupił program komputerowy, który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej krócej niż rok. Wartość programu wynosi 1400 zł.

Wydatek na zakup programu komputerowego można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w maju.

Podsumowując, program komputerowy zaliczany jest do wartości niematerialnych i prawnych przede wszystkim wtedy, gdy jego nabyciu towarzyszy udzielenie licencji na korzystanie z tego programu lub przeniesienie autorskich praw majątkowych. Amortyzacja programów komputerowych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych odbywa się metodą liniową, a jej okres wynosi maksymalnie 24 miesiące. W związku z tym stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 50%.