Zawarcie umowy o pracę ma wiele zalet zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Pewność zatrudnienia i świadczenia socjalne to najważniejsze z nich. Co jeszcze musisz wiedzieć o umowie o pracę? Umowa o pracę bez okresu próbnego - czy jest to możliwe? Odpowiadamy w artykule!

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Podstawową kwestią, która dotyczy umowy o pracę, jest konieczność jej podpisania, zanim pracownik zacznie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie było to możliwe przed ustaloną datą rozpoczęcia współpracy, należy na piśmie potwierdzić wszystkie ustalenia w dniu rozpoczęcia zatrudnienia, ale jeszcze zanim pracownik zacznie wykonywać swoje obowiązki.

W umowie o pracę trzeba zapisać nazwę stanowiska, miejsce i czas wykonywania pracy, a także należne za nią wynagrodzenie. Dokument tworzy się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a na każdym z nich muszą znaleźć się podpisy pracownika i pracodawcy. W przypadku umowy o pracę zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

Umowa o pracę bez okresu próbnego – czy to możliwe?

Okres próbny to czas ważny i dla pracownika, i dla pracodawcy. Zatrudniony może przekonać się, czy charakter pracy, perspektywa rozwoju zawodowego i atmosfera panująca w zespole zachęcają go do pozostania w firmie na dłużej. Pracodawca z kolei ma okazję sprawdzić, czy pracownik rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków oraz czy rzeczywiście ma umiejętności i doświadczenie, które deklarował w trakcie rekrutacji. Kwestią, na którą wielu pracodawców zwraca uwagę podczas okresu próbnego, jest też osobowościowe dopasowanie nowo zatrudnionego do zespołu.

Umowa o pracę na okres próbny może obejmować maksymalnie kwartał. Jeżeli przed zakończeniem umowy pracownik i pracodawca nie porozumieli się co do nieprzedłużenia zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony, to uznaje się, że zawarli umowę na czas nieokreślony poprzez tzw. dorozumianą zgodę pracodawcy.

Po upływie kwartału możliwy jest ponowny okres próbny, o ile umowa o pracę dotyczy tego samego pracownika, ale tym razem mowa o zatrudnieniu go na innym stanowisku. Umowa o pracę na okres próbny może być też zawarta z dawnym pracownikiem, który od co najmniej trzech lat nie jest zatrudniony w firmie pracodawcy na stanowisku wpisanym w umowę o pracę na okres próbny.

Zastanawiasz się, czy umowa o pracę bez okresu próbnego jest w ogóle możliwa? Takie rozwiązanie jest często praktykowane, jeżeli pracownik zmienia stanowisko w strukturach tego samego przedsiębiorstwa. Przebranżowienie albo awans z przejściem do innego działu – jak pokazuje życie, okres próbny nie jest w takich przypadkach potrzebny. Wiele osób zatrudnianych z tzw. polecenia także podpisuje od razu umowę na czas określony lub nieokreślony. Zatrudnienie „na próbę” często nie dotyczy również pracowników podpisujących umowę na zastępstwo, np. na stanowisko pracownicy, która została mamą i przeszła na roczny urlop macierzyński. Co ważne, czas na wzajemne sprawdzenie się nie jest w ogóle wymagany prawem i od razu można podpisać umową o pracę bez okresu próbnego.

Praca na czas określony czy nieokreślony?

I po okresie próbnym, i w przypadku braku okresu próbnego możliwe jest podpisanie dwóch rodzajów umów o pracę: 1) na czas określony (np. umowa na zastępstwo), 2) na czas nieokreślony. Okres pracy na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące, a liczba umów podpisanych przez konkretnego pracownika w tym czasie nie może przekroczyć 3. Umowa o pracę na czas nieokreślony nie ma terminu zakończenia, a zerwać może ją tylko wypowiedzenie pracownika albo ważne powody pracodawcy.