Zastanawiasz się, czy zatrudnić nowego pracownika na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia? Szukasz wiarygodnych informacji i rzetelnego porównania obu dokumentów? Pokazujemy, jak wygląda zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie krok po kroku.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – najważniejsze różnice

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma dokumentami jest podleganie pod określone zbiory przepisów. W przypadku umowy o pracę zastosowanie mają zapisy Kodeksu pracy, a gdy mowa o umowie zleceniu, która jest jedną z umów cywilnoprawnych, to obejmuje ją Kodeks cywilny.

Rozbieżności dotyczą także pewności zatrudnienia. Umowę zlecenie można zerwać w dowolnym momencie, chyba że zapisy w dokumencie stanowią inaczej. Jeżeli chcesz mieć pewność, że zleceniobiorca dokończy powierzone mu zadania, zawrzyj w umowie listę powodów do rozwiązania umowy przed wyznaczonym czasem. Mogą to być np. poważne względy osobiste, jak wyprowadzka z miasta. W zależności od tego, jaki rodzaj umowy o pracę zawrzesz z pracownikiem, tak długi będzie okres wypowiedzenia. Najdłuższy, trwający 3 miesiące, dotyczy umów o pracę na czas nieokreślony. Krótsze są typowe dla umów o pracę na okres próbny i na czas określony. Możesz także rozwiązać umowę wcześniej za porozumieniem obu stron.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może liczyć na chorobowe, w przeciwieństwie do pracownika współpracującego na podstawie umowy o pracę. Kodeks pracy gwarantuje mu także m.in. minimalne wynagrodzenie, wliczanie czasu trwania umowy do stażu pracy czy płatny urlop wypoczynkowy. Żadnej z tych kwestii nie reguluje z kolei Kodeks cywilny.

Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie krok po kroku

Na samym początku zastanów się, czy zadania, które chcesz zlecić, można wykonywać na podstawie umowy zlecenia. Jej cechami charakterystycznymi są brak miejsca wykonywania przedmiotu umowy i podany wyłącznie ostateczny termin zakończenia całego zlecenia. Jeżeli w umowie będzie mowa o podporządkowaniu przełożonemu, miejscu i czasie wykonywania zadań, a także o zakresie pracy i wynagrodzeniu, to opisany jest stosunek pracy, który może podlegać tylko umowie o pracę.

Co jest typowe dla zlecenia? W dotyczącej go umowie należy zawrzeć takie informacje, jak dane wykonawcy (zleceniobiorcy) i zlecającego (zleceniodawcy), a także czynności określone jako zlecenie. W umowie zleceniu nie podaje się miejsca wykonywania zadań. Umowa zlecenie może być rozliczana w miesięcznych cyklach na podstawie stawki godzinowej. Ważna jest wtedy ewidencja czasu pracy.

Co do składek ZUS, to masz obowiązek odprowadzać składki emerytalne, zdrowotne i wypadkowe za osobę, dla której współpraca z Twoim przedsiębiorstwem jest jedynym źródłem dochodu. Co ważne, odprowadzanie składek zdrowotnych jest nieobowiązkowe. Poza tym choć z wynagrodzenia zleceniobiorcy potrącana jest składka emerytalna, to czas obowiązywania umowy nie liczy się do stażu pracy.

Zalety i wady zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Na koniec warto podsumować najważniejsze plusy i minusy umowy zlecenia okiem przedsiębiorcy. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest tańsze niż w przypadku umowy o pracę, poza tym nie jest konieczny nadzór nad pracownikiem. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, chyba że zabraniają tego odpowiednie zapisy w dokumencie. Jeżeli zleceniobiorca rozwiąże umowę przed czasem, wprawdzie pozostawi niedokończone zlecenie, ale będzie musiał zwrócić zlecającemu poniesione przez niego koszty.