Spółka akcyjna (S.A.) to jedna z form organizacyjno-prawnych dostępnych dla przedsiębiorców działających w Polsce. Zazwyczaj uważa się, że jest to rozwiązanie przeznaczone głównie dla największych podmiotów. Takie stwierdzenie nie jest do końca prawdą, chociaż jeszcze przed przystąpieniem do zakładania spółki akcyjnej należy pamiętać o kilku ważnych aspektach i wymogach formalnych.

Jak wygląda proces zakładania spółki akcyjnej?

W porównaniu z innymi formami organizacyjno-prawnymi (np. JDG, spółką z o.o. czy spółką cywilną), proces zakładania spółki akcyjnej jest stosunkowo długi i skomplikowany. Podstawowe działania, jakie należy wówczas przeprowadzić, to między innymi:

  • utworzenie aktu założycielskiego oraz statutu spółki, a następnie podpisanie dokumentów przez właścicieli — czynności te oznaczają zawiązanie spółki. W statucie muszą znaleźć się takie informacje jak na przykład: nazwa spółki i adres jej siedziby, przedmiot działalności utworzonego podmiotu oraz wskazanie wysokości kapitału zakładowego,
  • objęcie akcji przez akcjonariuszy (w efekcie tego kroku powstaje tzw. spółka akcyjna w organizacji),
  • wniesienie przez właścicieli środków na pokrycie kapitału zakładowego,
  • ustanowienie rady nadzorczej oraz zarządu,
  • uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Spółki. Wraz z tą czynnością spółka uzyskuje osobowość prawną, tzn. możliwość zawierania we własnym umów itd.

Ponadto, w przypadku chęci dopuszczenia akcji przedsiębiorstwa do obrotu w ramach GPW (Giełdy Papierów Wartościowych) w Warszawie konieczne staje się przygotowanie prospektu emisyjnego. Jest to obszerny dokument zawierający szczegółowe informacje na temat spółki akcyjnej, jej sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju etc.

Spółka akcyjna — ograniczenia

Jednym z istotnych ograniczeń związanych z utworzeniem spółki akcyjnej jest minimalna wysokość kapitału zakładowego. Dolny limit jest w tym przypadku znacznie wyższy, niż ma to miejsce na przykład w kontekście zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tu kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 5 000 złotych).Zgodnie z art. 308 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, minimalny kapitał zakładowy dla spółki akcyjnej to co najmniej 100 000 złotych, a wartość nominalna pojedynczej akcji musi wynosić co najmniej 1 grosz.

Ponadto, w przypadku dopuszczenia akcji tego typu przedsiębiorstwa do obrotu publicznego, władze spółki muszą liczyć się z obowiązkiem publicznego prezentowania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat itd.).

Spółka akcyjna — zalety

Ograniczenia dotyczące wysokości kapitału zakładowego oraz obowiązków sprawozdawczych nie oznaczają, że spółka akcyjna to zły pomysł na biznes. Wręcz przeciwnie: takie rozwiązanie oznacza możliwość pozyskania finansowania poprzez sprzedaż akcji na rynku publicznym.

Czynnikiem last but not least jest fakt, że status spółki akcyjnej daje większy prestiż dla organizacji. Spółki akcyjne są zazwyczaj postrzegane jako solidne, perspektywiczne podmioty, z którymi warto nawiązywać relacje handlowe.