Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce jeszcze nigdy nie było tak proste, jak w tej chwili. Obecnie można to zrobić w zaledwie jeden dzień, a najważniejszym krokiem jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1. Jakie informacje zawiera i na co zwrócić uwagę przy jego sporządzaniu? 

Rejestracja własnej działalności gospodarczej. Jak wypełnić wniosek CEIDG-1? 

Rejestracja jednoosobowego przedsiębiorstwa jest możliwa w przypadku, gdy wnioskodawca ukończył 18. rok życia, posiada zdolność do czynności prawnych, a także nie ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie JDG jest bezpłatne, a liczba formalności ograniczona do niezbędnego minimum.    

Złożenie wniosku CEIDG-1 - czym skutkuje?

Wniosek CEIDG-1 składa się zarówno przy rejestrowaniu firmy, jak i w sytuacji, gdy konieczna staje się wszelkiego typu zmiana danych w ewidencji czy też w celu zakończenia, zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej. We wszystkich przypadkach zachowanie przewidzianego trybu i prawidłowe złożenie formularza CEIDG-1 pociąga za sobą szereg konsekwencji. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że druk ten jest jednocześnie wnioskiem o uzyskanie, zmianę lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania, zgłoszeniem płatnika lub zmianą jego statusu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego, który nadaje Numer Identyfikacji Podatkowej. 

Jakie informacje zawiera formularz CEIDG-1?

Treść wniosku CEIDG-1 zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat, w zależności od obowiązujących uregulowań prawnych. Obecnie na druku tym znajdziemy aż 30 punktów, a część z nich zawiera także podpunkty. Nie oznacza to jednak, że wypełnienie formularza jest skomplikowane i czasochłonne. Na pierwszej stronie należy określić rodzaj wniosku: o wpis, zmianę danych, zawieszenie lub wznowienie działalności lub wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Następnie trzeba podać miejsce i datę złożenia wniosku, dane wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania, a także adres skrzynki ePUAP. Kolejno wymagane jest podanie nazwy firmy, której wniosek dotyczy (musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy); nazwę skróconą, datę rozpoczęcia działalności, dane do kontaktu, adresy związane z działalnością gospodarczą, dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności (oczywiście jeśli takie istnieje). Na trzeciej stronie wnioskodawca musi określić, jakim obowiązkowym ubezpieczeniom podlega czy też podać dane dla potrzeb KRUS. Następne punkty dotyczą informacji o zawieszeniu/wznowieniu/zaprzestaniu działalności, formy opodatkowania, właściwego urzędu skarbowego, ksiąg rachunkowych, danych podmiotu prowadzącego rachunkowość, w tym adresu przechowywania dokumentacji. Część punktów muszą uzupełnić przedsiębiorcy, którzy prowadzą zakład pracy chronionej lub działalność w formie spółki/spółek cywilnych. Konieczne jest też wskazanie, czy ma się małżeńską wspólność majątkową, podanie numerów rachunków bankowych, którymi będzie się posługiwać, jak i numerów identyfikacyjnych do celów podatkowych, jeżeli uzyskało się takie w innych krajach. Ostatnie punkty dotyczą udzielonych pełnomocnictw, załączników oraz informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w CEIDG. 

Jak i gdzie złożyć druk CEIDG-1? 

Wniosek można wypełnić zarówno w formie papierowej, jak i online za pośrednictwem oficjalnej strony CEIDG, a następnie złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub środkami komunikacji elektronicznej do właściwego urzędu gminy/miasta. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów formalnych, urzędnicy odeślą formularz z prośbą o ich poprawę lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie. Jeśli formularz zostanie przyjęty, wnioskodawca otrzymuje stosowne potwierdzenie. 

Wypełnij zintegrowany wniosek CEIDG-1 i wejdź do świata przedsiębiorczości! Powodzenia!