Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, to według ogólnych, najczęściej stosowanych zasad wysokość zobowiązania z tytułu VAT jest obliczana jako różnica między VAT należnym (od sprzedaży produktów) oraz naliczonym (odliczanym na podstawie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo). Nie jest to jednak jedyne możliwe rozwiązanie. Oprócz tego, w niektórych branżach wykorzystuje się także tzw. procedurę marży. Co to jest VAT marża i jakie przedsiębiorstwa są zobligowane do stosowania tego wariantu?

Procedura VAT marża — na czym polega to rozwiązanie?

Istota tego rozwiązania jest wbrew pozorom bardzo prosta. Aby jednak móc ją zrozumieć, niezbędna jest znajomość pojęcia „marża”. W biznesie marża jest rozumiana jako nadwyżka przychodu ze sprzedaży nad kosztami własnymi związanymi z wytworzeniem lub zakupem towarów.

Podobne podejście stosuje się, jeśli chodzi o VAT marżę. W tym przypadku podstawa opodatkowania również jest ustalana jako różnica pomiędzy wartością sprzedanego towaru oraz kosztem z tytułu jego nabycia/wytworzenia.

VAT marża — w jakich sektorach działalności gospodarczej obowiązuje to rozwiązanie?

Procedurę marży stosuje się w przypadku przedsiębiorstw, które w ramach prowadzonej działalności biznesowej:

  • sprzedają towary używane, przedmioty kolekcjonerskie (antyki) oraz dzieła sztuki,
  • świadczą usługi typowe dla biur podróży.

VAT marża — podstawa prawna

Jeśli chodzi o podstawę prawną, to regulacje dotyczące procedury VAT marża znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W tym akcie prawnym określono między innymi takie kwestie jak:

  • szczegółowe wskazanie typów produktów i usług, jakie podlegają tej szczególnej procedurze (np. w przypadku dzieł sztuki wymienia się poszczególne rodzaje wytworów artystycznych),
  • sposób działania w sytuacji, gdy podatnik prowadzi również działalność opodatkowaną według zasad ogólnych VAT.

Faktura — podstawa w procedurze VAT marża

Podobnie jak w przypadku „standardowych” transakcji dostawy towarów/świadczenia usług, podstawowym dokumentem podczas stosowania procedury VAT marża również jest faktura. Generalnie, zawiera ona takie dane, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych faktur VAT-owskich. Są to między innymi następujące rodzaje informacji: data operacji gospodarczej, precyzyjne wskazanie stron biorących udział w transakcji itp.

Ponadto, tego typu dokument powinien zawierać również oznaczenie słowne „faktura VAT marża” oraz wskazanie, jakiego rodzaju transakcji dotyczy transakcja (jedno z czterech określeń: towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, procedura marży dla biur podróży).

Specyfika tego podejścia sprawia, że na fakturze VAT marża nie umieszcza się takich informacji jak np. stawki podatku od towarów i usług.

Procedura VAT marża — czy warto?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Podjęcie decyzji o stosowaniu procedury VAT marża wymaga przekalkulowania wysokości spodziewanych przychodów i kosztów, a co za tym — poziomu zysku jednostkowego (tj. zysku na 1 sztuce sprzedanego produktu).